7

Mi vidis ke tiu mallongaĵo ETA(Estimated Time of Arrival) ankaŭ estas uzata kiel projektaj datlimoj.

Kiel pli efiki traduki ĝin esperante?

7

Tio estas proksimuma alventempoproksimuma tempo de alveno.

Anstataŭ proksimuma oni povas uzi laŭtaksa, taksita, antaŭkalkulita. Se vi preferas teni la akronimon ETA, mi sugestas eblaeventuala tempo de alveno ("potential time of arrival"). Notu ke tiuj vortoj ŝajnas malpli certaj ol estimated.

| improve this answer | |
  • Mi ŝatas gardi la akronimon: eventuala tempo de alveno. Dankon! – Ivan Garcia Nov 11 '16 at 17:07
  • Tiu respondo iom strecxas la signifon de "eventuala." – Tomaso Alexander Nov 11 '16 at 19:34
4

Mi ne trovis pretan tradukon. Mi proponas "antaŭvidata alvenhoro".

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.