2

Kial Zamenhof neniam uzis (aplikis) la radikojn instru kaj lern rilate Esperanton, dum kompren kaj (mem)lern estis uzitaj de li pri Esperanto eĉ 263 fojojn?

2
  • "Zamenhof neniam uzis..." - Kial vi pensas tion?
    – Lumo5
    Commented Feb 15, 2017 at 13:56
  • "Estas vero, ke homoj instruitaj povas ellerni Esperanton pli rapide, ol homoj neinstruitaj, sed ankaŭ la lastaj ellernas ĝin treege kaj mireginde facile, ĉar por la ellernado de la lingvo Esperanto de la lernanto estas postulataj neniaj antaŭaj scioj." - Zamenhof Commented Feb 15, 2017 at 14:53

1 Answer 1

2

Efektive, Zamenhof ja diris:

Estas vero, ke homoj instruitaj povas ellerni Esperanton pli rapide, ol homoj neinstruitaj, sed ankaŭ la lastaj ellernas ĝin treege kaj mireginde facile, ĉar por la ellernado de la lingvo Esperanto de la lernanto estas postulataj neniaj antaŭaj scioj.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.