6

Logike, se oni portas okulvitrojn, tio kio estas super la nazo estas unuopa, kvankam ĝi enhavas du pecoj da vitro aŭ plasto.

4

Jen okulvitro! ………………………………………………………………………

| improve this answer | |
  • Pli valoras unu bild' ol vortoj mil. – Vidamuzo Oct 16 '17 at 8:55
  • Aha, du okuloj, du okulvitroj. – Joop Eggen Oct 16 '17 at 19:21
  • Efektive, tio estas monoklo. Laux PIV "okulvitro" ne ekzistas en singularo. – Tomaso Alexander Oct 16 '17 at 23:20
  • Do, se la mitologia Ciklopo bezonus korektivan lenson, li aĉetus monoklon, kaj se iu alia bezonus lensojn, li aĉetus, eble, duoklon? Tiam, se iu ajn posedus du parojn de okulvitroj, tiu havus du duoklojn, ĉu ne? – Erik Bjørn Pedersen Oct 17 '17 at 6:09
  • 'monoklo' estas neanalizebla, oni ne povas tiubaze formi "duoklo. @TomasoAlexander pravas, kaj la afero estas pli malsimpla: En la Fundamento "okulvitro", do singularo, havas la celatan signifon, do la pluraligo estas nenecesa, tamen aperas jam en la Dua Libro, do longe antaŭ la Universala Vortaro, kaj m povis trovi tiun uzon en la Tekstaro nur dufoje ĉe Szathmári. – Cyril Robert Brosch Oct 17 '17 at 7:31
9

Ĉar estas du vitroj kaj nur unu pantalono kaj nur unu ilo por tondi.

Diversaj lingvoj traktas tiajn aferojn malsame. "Logike" tamen, unu parto de tondilo ne povas tondi kaj sekve ne povas esti tondilo. Pantolono ja havas du krurumojn, sed ĉemizo ja havas du manikojn. Tio tute ne gravas.

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.