0

Mi bezonas ĉi tiun vorton hodiaŭ...

3

I believe people usually say postebrio.

Feliĉan novjaron!

| improve this answer | |
0

Mi estas postebria. I am hungover.

Mi havas postebrian kapdoloron. I have a hangover.

| improve this answer | |

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.