Ĉu estas gramatike ĝusta la jena frazo el Tekstaro (Artikoloj el Monato)?:

Temas eĉ ne tiom pri la enlitaj momentoj, kiel pri ties prezento.

Ĉu ne devas nepre esti kiom pri anstataŭ kiel pri?

  • Bona demando! Mi ankaux scivolas pri tio. Mi rimarkis ke kiel estas uzata por cxiaj tiaj ligoj, be nur por referi al agadverboj sed ankaux kvanto, tempo, adjektivoj/trajtoj ktp – Antonia Montaro Aug 31 at 7:58

"Tiom" estas emfaza formo de "tiel". Mi ne certas ĉu mi mem vortumus la frazon en tiu maniero, sed ĝi ŝajnas bona laŭ mi.

  • 1
    Nome "tiom" = "tiel multe". Tamen "kiom" anst. "kiel" eblas. – Joop Eggen Jul 31 at 13:52

Your Answer

 

By clicking "Post Your Answer", you acknowledge that you have read our updated terms of service, privacy policy and cookie policy, and that your continued use of the website is subject to these policies.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.