6

Mi ie legis la frazon "La kvanto da fiŝoj en la maro pli kaj pli malmultas.". La vorto "malmultas" iomete ĝenas min, ĉar "malmultas" signifas "estas malmulte da". Iel mi sentas, ke "malmultiĝas" estus pli taŭge, se antaŭe oni havas "pli kaj pli". Kia estas via opinio?

3

malmultiĝas definitive, pli bone malgrandiĝas (ĉar unu kvanto) aŭ malkreskas.

Your Answer

By clicking "Post Your Answer", you acknowledge that you have read our updated terms of service, privacy policy and cookie policy, and that your continued use of the website is subject to these policies.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.