4

"Pull yourself together" estas angla esprimo, kiu signifas ke la parolanto volas ke sia aŭdanto ĉesu panikiĝi, trankviliĝu, kuraĝu kaj agu prudente.

Ĉu ekzistas simila esprimo en esperanto?

0

Ekregu vin! Reakiru la memregadon! Reprenu la sinregadon!

Ekzemploj el Tekstaro:

Ekregu vin, sinjoro, kiel konvenas al venka militestro...

li iom trankviliĝis kaj reakiris la sinregadon

| improve this answer | |
  • Dankon! Mi neniam antaŭe legis aŭ audis la esprimon, "ekregu vin!" kaj ĝi bone taŭgos por mia tradukado. Ĝi estas konvene abrupta. – AJWentworth Jul 18 at 17:30

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.