5

"Pull yourself together" estas angla esprimo, kiu signifas ke la parolanto volas ke sia aŭdanto ĉesu panikiĝi, trankviliĝu, kuraĝu kaj agu prudente.

Ĉu ekzistas simila esprimo en esperanto?

1
  • Rekolektu vin estus iomgrade internacia idiomaĵo/metaforo (en+de+fr+nl), mi pensas.
    – Joop Eggen
    Commented Aug 17, 2020 at 13:08

1 Answer 1

3

Ekregu vin! Reakiru la memregadon! Reprenu la sinregadon!

Ekzemploj el Tekstaro:

Ekregu vin, sinjoro, kiel konvenas al venka militestro...

li iom trankviliĝis kaj reakiris la sinregadon

1
  • 1
    Dankon! Mi neniam antaŭe legis aŭ audis la esprimon, "ekregu vin!" kaj ĝi bone taŭgos por mia tradukado. Ĝi estas konvene abrupta. Commented Jul 18, 2020 at 17:30

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.