2

La Fundamento de Esperanto havas parton pri gramatiko de Esperanto.

Ĝi estas en la franca, la angla, la germana, la rusa kaj la pola kaj enhavas preskaŭ la saman enhavon en ĉiuj tiuj lingvoj.

Ĉu ekzistas oficiala aŭ kvazaŭ-oficiala traduko de tiu gramatiko al Esperanto?

2

PMEG havas ĉapitron pri la gramatiko en la Fundamento kun kompleta traduko de la 16 reguloj.

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.