1

I am not referring to the noun, which is a religious term, and is covered by both Wells and Benson, but to the verb (i.e., to guarantee the quality of), which is in neither Wells nor Benson, although both have the related noun ‘curator’ [‘kuratoro’], but Butler does not show ‘kuratoro’ to have a verb form.

1 Answer 1

2

En la tradukaro de Mozilla mi trovas revizii, kiu laŭ PIV signifas:

Oficiale elnombri, kontrolante pri taŭgeco, legitimeco ks

La normala verbo estus konservi (la difino de kuratoro estas konservisto).

Depende de la kunteksto oni povus uzi:

  1. konservi

  2. prizorgi, teni bonstata.

  3. revizii ĉar tio kovras grandan parton de la taskoj de kuratoro: zorge kontroli ĉu aferoj taŭgas kaj inventari/elnombri ilin, aldonante aŭ forigante laŭ ilia taŭgeco.

  4. se vi sentas vin kuraĝa, vi povus uzi kurat-i. Tion pravigetus la ne establita regulo pritrakti -oro kiel -ulo-isto. En la lingvo oni jam havas jenajn parojn inspekt-oro->inspekt-i,rekvizit-oro->rekvizit-i/-isto, administrat-oro->administr-i.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.