user avatar
user avatar
user avatar
Vanege
 • Member for 5 years, 10 months
 • Last seen more than 2 years ago
27 votes
4 answers
718 views

How does one express "to share" in Esperanto?

15 votes
2 answers
254 views

Do aspekti and ŝajni go with adjectives or adverbs?

12 votes
7 answers
955 views

How to represent schwa [ə] (and similar sounds) in Esperanto?

12 votes
1 answer
91 views

Ĉu ekzistas gramatika nomo por kunmetaĵoj kiel "hejmeniri"?

 • 1,495
12 votes
3 answers
810 views

Where I can learn Esperanto by Spanish?

 • 3,273
12 votes
12 answers
1k views

Why should I learn Esperanto?

 • 530
11 votes
2 answers
307 views

Prefixes vs Suffixes: Which one is strongest?

 • 1,988
11 votes
4 answers
140 views

Ĉu oni "ludas" kiam oni alklakas la butonon?

11 votes
2 answers
200 views

Nenegata versio de “ĉu ne?”

10 votes
5 answers
781 views

Esperanto cursive writing

10 votes
4 answers
1k views

What can I say instead of "zorgi"?

10 votes
4 answers
490 views

Kion mi diru se mi fartas nek bone, nek malbone?

10 votes
3 answers
150 views

Kiel pluramemo iĝis populara en Esperantio?

 • 3,273
9 votes
2 answers
95 views

Ĉu "ĉi" sen tabelvorto estas akceptata?

 • 17k
9 votes
4 answers
141 views

Kion signifas «pro neniu kialo mi akceptis la inviton»?

 • 17k
9 votes
1 answer
78 views

"Deveni el" or "veni el"?

9 votes
4 answers
65 views

Kial "plej" postulas difinan artikolon?

 • 3,373
9 votes
4 answers
260 views

What is "to afford" in Esperanto?

9 votes
6 answers
970 views

Use of se ... tiam ... in logical statements

 • 1,490
8 votes
3 answers
877 views

Are there multiple ways to say yes in esperanto?

8 votes
2 answers
104 views

Does “priskribi” only relate to a written description?

 • 17k
8 votes
3 answers
213 views

Alternativoj por rolvorteto plus i-verbo

 • 17k
8 votes
2 answers
222 views

What is 'wow'/variants of wow?

8 votes
3 answers
375 views

Is Baza Radikaro Oficiala useful for practical learning?

 • 1,235
7 votes
1 answer
94 views

Ambiguity of "ne ĝeni sin"

7 votes
2 answers
476 views

Is it "Gratulon!" or "Gratulojn!"?

7 votes
1 answer
91 views

Ĉu eblas uzi «kie» kiel relativan pronomon en abstrakta senco?

 • 17k
7 votes
3 answers
212 views

How can I say "big brother" or "big sister"?

7 votes
5 answers
983 views

If I can't find a word in Vortaro.net, should I cease using that word?

6 votes
1 answer
76 views

How would say someone had a "thick" or "broad" accent?

 • 773