5

Kaj Abram iris pluen, ĉiam pluen al sudo. (Moseo 1: Genezo 12: 9)

Ĉu ne estas necesa esti "la" kun "sudo" (i.e. la sudo)?

5

Mi ja emus diri ‘la sudo’, ĉar temas pri io specifa, konata al la leganto (vidu la en PIV). Tamen en tekstaro mi trovis 77 uzojn de ‘la/l' sudo’ kaj 38 de nur ‘sudo’ (sen ‘la’ aŭ ‘l'’). Do ŝajnas, ke ambaŭ estas sufiĉe ofte uzataj. Krome, en PIV estas pluraj ekzemploj de ‘sudo’ sen artikolo.

Simile, por aliaj direktoj, mi trovis en tekstaro:

  • la/l' nordo: 75; nordo: 60;
  • la/l' oriento: 62; oriento: 43;
  • la/l' okcidento: 52; okcidento: 44.

(Kelkaj inkluzivis frazerojn kiel ‘la nord-oriento’, kiu ne inkluziviĝas en ‘la oriento’, sed ja en nur ‘oriento’. Do la diferenco povas esti iom pli granda.) Krome, ŝajnas, ke simple dependas de la verko/aŭtoro. Do la/l' aŭ ĉiam estis uzata aŭ ĉiam ne estis uzata. Do ŝajnas, ke ambaŭ uzoj estas ĝustaj. Mi tamen ne povas rekomendi unu pli ol la alian, sed ŝajnas, ke pli ofte aperas ĝi kun artikolo.


Nerilata rimarkigo: Oni uzu ‘ĝusta’, ne ‘korekta’, por tiu signifo en la titolo.

1
  • 1
    Dankon. Mi redaktis la titolon.
    – user64617
    Aug 17 '17 at 15:41

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.