6

Mi trovas multajn mallongigojn en Vortaro.net (ekz suf[ikso], k[aj], ktp), sed ne komprenas iuj el tiuj, kaj ne povas trovi liston de ĉiuj mallongigoj uzataj en ĝi. Ĉu iu povas helpi min pri tio bonvole?

Mi ne serĉas liston de kutimaj Esperantaj mallongigoj. Mi bezonas nur tiujn kiuj estas specialaj de Vortaro.net.


In Vortaro.net, I encounter many abbreviations (e.g., suf[ikso], k[aj], etc.), but I don't understand some of them and can't find a list of all abbreviations used in it. Can someone help me about that, please?

I'm not looking for a list of common Esperanto abbreviations. I need only those which are specific to Vortaro.net.

1 Answer 1

8

La Reta Vortaro kaj PIV (kiu estas la fonto de Vortaro.net) estas du forkoj de la sama originala verko (la Plena Vortaro de Esperanto), do mi supozas ke ili uzas la samajn mallongigojn. La Reta Vortaro havas liston de mallongigoj kiun mi kopias ĉi tie:


The Reta Vortaro and PIV (which is the source of Vortaro.net) are derived from the same original work (the Plena Vortaro de Esperanto), so I suppose that they use the same abbreviations. The Reta Vortaro has a list of abbreviations which I'm copying here:

*
    fundamenta
1
    1a oficiala aldono
2
    2a oficiala aldono
3
    3a oficiala aldono
4
    4a oficiala aldono
5
    5a oficiala aldono
6
    6a oficiala aldono
7
    7a oficiala aldono
8
    8a oficiala aldono
9
    9a oficiala aldono
abs.
    absolute, senkomplemente
adj.
    adjektivo
adv.
    adverbo
a.K.
    antaŭ Kristo
akuz.
    akuzativo
anst.
    anstataŭ
ark.
    arkaismo
B
    Bein
C
    Christaller
ĉap.
    ĉapitro
D
    Millidge
ekz.
    ekzemple
E-o
    Esperanto
F
    Fulcher k Long
f
    figure, metafore
fam.
    familio
G
    Grabowski
G.
    genro
i.a.
    interalia
inf.
    infinitivo
interj.
    interjekcio
jc
    jarcento
K
    Krestomatio
k. a.
    kaj aliaj
kc
    kaj ceteraj
ks
    kaj similaj
ktp
    kaj tiel plu
konj.
    konjunkcio
Kp
    Komparu
LI
    Lingvo Internacia
LK
    Lingva Komitato
N
    Bennemann
ntr
    netransitiva
p.
    paĝo(j)
pp
    parolante pri
part.
    participo
pref.
    prefikso
prep.
    prepozicio
pron.
    pronomo
prop.
    propozicio
R
    Rollet de l'Isle
resp.
    respektive
Rim.
    Rimarko
simb.
    simbolo
sk
    subkomprenu
subst.
    substantivo
suf.
    sufikso
t.e.
    tio estas
tr
    transitiva
trad.
    tradukis
veg.
    vegetaĵo
Vd
    Vidu
vol.
    volumo
x
    transitiva kaj netransitiva
Y
    diversaj aliaj vortaristoj
Z
    Zamenhof

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.