1

Kiel oni diras:

  • (EN) It is good to get in shape
  • (FR) C'est bien de se mettre en forme
  • (EO) ?

Eble ĉi tiuj:

  1. Estas bone formiĝi
  2. Estas bone iĝi en fizika taŭgeco
  3. Estas bone fizika-taŭgeciĝi
  4. Estas bone bonstatiĝi

[aĉaĵoj, abomenaĵoj]

Dankon pro via helpo.

1 Answer 1

2

fizike/korpe bonfarti povas taŭgi kiel traduko de "to be in good shape".

Vi do povus sufiĉe rekte traduki per:

Estas bone ...
  pli bone farti fizike
  plibonigi vian fizikan/korpan farton

Sed eblas ankaŭ pli simpla traduko, kiu tamen gardas la signifon:

Estas bone ekzerci sian korpon

Se temus pri iu specifa taŭgeco, ekzemple esti fizike bonfarta por povi fini dek kilometran kunkuron, oni povas aldoni tiun celon fine:

fizike/korpe bonfarta por ...
ekzerci sian korpon por ...

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.