6

Ĉu iu povas klarigi kial en la jena frazo el Tekstaro la vortoj situacio, natura beleco kaj artaj konstruaĵoj aperas sen N-finaĵo post la vorto rilate?

Kvankam Peterburgo ne povas egaliĝi kun nia ĉefurbo rilate la situacio, la natura beleco kaj la artaj konstruaĵoj, tamen ĝi ŝajnis al ni tre interesa kaj, parte, tre bela.

Laŭ vortaroj:

PIV: En rilato al: kiel li povas esti tiel blinda rilate sin mem?; simpatio rilate la ideon, por kiu ni laboras; la devoj rilate mian familion; okazis unu ŝanĝo, sed nur rilate la lokon de loĝado; pli bone la homoj ofte ne agis eĉ rilate siajn proksimulojn.

ReVo: rilate al, rilate ...-n (prepoziciaĵo) Pri, en rilato al, laŭ vidpunkto de, koncerne al: mi petas vian pardonon pri la malbonaj pensoj, kiujn mi havis rilate vin.

Laŭ PMEG:

Rilate al estas alternativo al simpla al, kiam temas pri agmaniero, kiu direktiĝas al io: Ili ĉiuj kondutis tre serveme rilate al ŝi. Pli ofte oni uzas rilate + N-finaĵon.

Ke la frazo aperas en Tekstaro ne certigas, ĉu ĝi estas erara aŭ ne. Ĝi estas same skribita ĉiuloke, kie mi serĉis interrete, ekz. ĉi tie (paĝo 6). Ĉio indikas ke ĝi estas malĝusta, tamen mi ankoraŭ hezitas. Tial, mia demando estas ĉu tiu frazo estas malĝusta, aŭ ĉu eblas iaokaze uzi la vorton rilate sekvata de vorto sen N-finaĵo?

1 Answer 1

7

Kiel vi mem trovis, ĉiuj fontoj konsentas. Rilate -n, rilate al kaj eĉ rilate kun estas ĝustaj. Rilate sen akuzativo nek prepozitivo estas simple erara.

2
  • Malgraŭ ke Tekstaro estas bonega rimedo, ĝi tamen estus ankoraŭ pli bona kun malpli da eraroj, precipe por komencantoj ­—sed ne nur. Ankaŭ indas aldoni klarigajn rimarkojn okaze de antaŭnormaj nekutimaĵoj el malnovaj tekstoj, des pli se zamenhofaj.
    – Vidamuzo
    Apr 6, 2018 at 14:32
  • Vi tute pravas, sed Tekstaro restas nia plej bona rimedo...
    – Dario
    Apr 6, 2018 at 15:36

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.